Forrásjegyzek

Megosztás Facebookon PDFNyomtatásE-mail

1.) Dr. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai.
Szabolcs vármegye c. kötet, 54. lap.
2.) Kisvárda története, 94. lap.
3.) Dr. Görömbey Gusztáv: Cserepes-Kenéz története. Kézirat, 1963.
4.) Kurucz Katalin: Adatok a Szatmár-Bereg vidék neolitikumához.
Szabolcs-Szatmári Szemle 1986/4. sz. 454. Lap
5.) U.o. 457. lap.
6.) Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára.
Akadémiai Kiadó. Bpest, 1978. 422. lap.
7.) U.o. (az Őr címszó és település eredetének kifejtése)
8.) Járay Sándor: Mezőladány község története. Kézirat. 1958.
9.) Dr. Borovszky Samu: id. mü. 401. lap.
10.) U.o. 415. lap.
11.) Tóth Endre: A Tiszakönyök történelméhez. Miskolc, 1974. 51. lap.
12.) Marczali Henrik: Erdély története. Bpest, 1935. 24. lap
13.) Kiss Lajos: id. mű, 422. lap.
14.) Dr. Borovszky: id. mű.
15.) Dr. Borovszky: id.mű. 403. lap
16.) Dr. Borovszky: id. mű. Szabolcs vármegye községei c. fejezet 54. lap
17.) U.o. 429. lap.
18.) Zsigmondkori oklevéltár 1. kötet. A Magyar-Országos Levéltár kiadványa
Bpest, 1958. 126. lap.
19.) U.o. II. kötet. 422. lap. 7969. sorszámú bekezdés. Megjegyzés: A jegyzetelt szövegben szereplő Jangh mai neve Jánd és Papus mai neve Papos.
20.) Dr. Borovszky: id. mű. 429. lap
21.) Zsigmondkori oklevéltár IV. kötet. 315. lap. 1296. sorszámú iratismertető.
22.) Dr. Borovszky: id. mű. 230. lap
23.) Lehoczky Tivadar: Bereg megye. 314. lap
24.) U.o.
25.) Tóth Endre: id. mű. 11. lap.
26.) Szabolcs vármegye, Vármegyei szociográfiák sorozat, IV. kötet, szerkesztette:
Csíkvári Antal, 345. lap Bpest, 1940.
27.) Tóth Endre: id. mű. 115. lap.
28.) Varga jános - Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a XVI. század közepén. Bpest, 1990. 689.,694.,697. lapok.
29.) Tóth Endre: id. mű és Balogh István Szabolcs-Szatmár m. Múzeum levéltári igazgatójának kutatásai alapján.
30.) Csíkvári Antal: id. mű. 345. lap
31.) Várady József: A Tiszántúli Református Egyház templomai, II. kötet, 739 lap
32.) Mező András: Szabolcs megye a XVI. század közepén. Szabolcs-Szatmári
Szemle 1985/4. szám. 72. és 99. lap
33.) U.o. 104. lap
34.) Közli Tóth Endre: id. mű, 148-149. lap.
35.) Szendrey István: A kisvárdai birtokok 1694. évi összeírása 215. lap
36.) U.o.
37.) Dr. Borovszky: id. mű. Szabolcs vármegye nemes családai c. fejezet. 536. lap, valamint Fényes Elek: Magyarország leírása. Pest 1847. 2. rész
38.) Balogh István: Szabolcs megye dézsmajegyzéke 1556-tól. Jósa András
Múzeum évkönyve I. 1958. Budapest, 1960.
39.) Tóth Endre: id. mű alapján.
40.) Németh Péter: A középkori Szabolcs megye települései. Nyíregyháza, 1997
A kötethez csatolt térkép alapján.
41.) Orosz Károly - Sípos Kálmán: Dombrádi olvasókönyv II. kötet Nyíregyháza 1999. 15. és 25 lap.
42.) Dr. Borovszky: id. mű. 354. lap.
43.) U.o.
44.) Várady József: id. mű. 739. lap.
45.) Tóth Endre: id. mű. 135. lap.
46.) Várady József: id. mü.
47.) Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Szent István Társulat. Bpest, 1985.
48.) Dr. Borovszky: id. mű. 358. lap.
49.) Sárospataki Lapok. 1901. évfolyam 208-209. lap.
50.) Balogh István: A pásztorok megrendszabályozása a XVIII. század második felében. Szabolcs-Szatmári Szemle 1987/1. szám 91. lap
51.) U.o. 92. lap
52.) U.o. 95. lap
53.) Fényes Elek: Magyarországnak és a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja. Pest, 1839. 6. lap
54.) Szabolcs-Szatmári Szemle. 1986/4. szám. 528. lap.
55.) Dr. Borovszky: id. mű. Szabolcs Vármegye községei c. fejezet. 54. lap.
56.) U.o.
57.) Szabolcs Szatmári Szemle. 1987/4. szám. 524. lap.
58.) U.o.
59.) A magyar külügyminisztérium megbízása alapján 1919 végén, a trianoni tragédia előtt a nemzetközi közvélemény felrázására készített térkép négynyelvű névmutatója alapján (a Statisztikai Közlemények 1910. évi 42. kötetének népszámlálási adatai).
60.) Csíkvári Antal: id. mű. 345. old.
61.) Orosz Károly - Sípos Kálmán: Dombrádi olvasókönyv I. kötet, 51. lap. Nyíregyháza. 1998. december.
62.) Az Őrladányi Református Egyházközség halálozási anyakönyve 37. lap.
63.) U.o. 39. lap.
64.) U.o. 43. lap.
65.) U.o. 49. lap.
66.) Bodnár Lóránt: Az anya, csecsemő és gyermekvédelem fejlődése Szabolcs-Szatmár megyében. Szabolcs-Szatmári Szemle, 1989/4. Szám. 402-403. lap.
67.) U.o.
68.) Dániel Ferenc-Orosz István: Dokumentumok a kivándorlásról 1896-1914-ig. Gondolat Kiadó. Bp. 1988. 32. lap.
69.) Bodnár Lóránt: id. cikk.
70.) U.o.
71.) U.o. 406. old.
72.) Központi Statisztikai Hivatal: A népmozgalom főbb adatai községenként. Bpest, 1969/3 kötet.
73.) Debrei Imre, Kruppa Imre és Uzonyi Lajos közlése
74.) Erdősi Ferenc: Egy vicinális vasút sorsa és halála. Szabolcs-Szatmári Szemle 1987/1. szám, 47-48. lap.
75.) Debrei Imre 94, Uzonyi Lajos 88, Meggyesi Istvánné 96 és Meggyesi Sándor 86 éves mezőladányi lakosok közlése
76.) Tóth Endre: id. mű 13. lap.
77.) Magyar Rádió: Vasárnapi Újság c. műsorában 2000. április 17-én elhangzott tájékoztatás alapján
78.) Uzonyi Lajos és Debrei Imre közlése.
79.) Meggyesi Istvánné és Uzonyi Lajos közlése.
80.) Debrei Imre és Uzonyi Lajos közlése.
81.) Debrei Imre, Mezőladány legidősebb polgárának közlése. (Említést érdemel, hogy Őrladány máig legidősebb, valaha élt polgárát, a 105 éves Agárdi Jánost 1801-ben temették el a református gyülekezet halálozási anyakönyvei és Nagy László lelkész 1918-ban készített, mindössze kétoldalas gyülekezettörténete szerint. Csaknem két évszázaddal később Meggyesi Istvánnét, az általam nagyon tisztelt és visszaemlékezései miatt szívesen hallgatott Magdus nénit pedig 1995-ben 101. életévében hantoltak el.) 82.) Kruppa Imre és Géczi János mezőladányi lakosok közlése.
83.) A Mezőladányi Református Iskolaszék 1948. február 11-i ülésének jegyzőkönyve. Református Lelkészi Hivatal irattára.
84.) Balogh Margit-Knausz Imre: Az iskolák államosítása 1948-ban. Történelem és oktatás. Bpest, 1998. A Fővárosi Pedagógiai Intézet kiadványa. 35. lap.
85.) U.o. 39. lap
86.) U.o. 46. lap
87.) U.o. 72. lap
88.) U.o. 115. lap
89.) Hollósi Magda: A hazafias nevelés jelentősége az első osztályban. Köznevelés, 1949. évi 21. szám
90.) Knausz Imre: Szakszerűség és politikum az Országos Neveléstudományi Intézetben. Pedagógiai Szemle 1988. évi 11. szám
91.) Kruppa Andrásné, Géczi Jánosné és Uzonyi Lajosné mezőladányi lakosok közlése
92.) 010-7/1953. Tük. sz. járási tanács VB. jegyzőkönyv, idézi Orosz Károly: ...és megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek c. dolgozatában. Dombrádi olvasókönyv V. kötet, 23. lap.
93.) Konczné Nagy Zsuzsanna: Adatok a békekölcsön jegyzés történetéhez Szabolcs-Szatmár megyében. Szabolcs Szatmári Szemle 1997/2. szám 189. lap.
94.) Uzonyi Lajos és felesége közlése
95.) Konczné Nagy Zsuzsanna: id. cikk.
96.) U.o.
97.) Szabó Pál: A parasztsághoz. Szabad Szó. 1956. október 31-i szám. Közli a Századvég c. folyóirat 1989. évi 1-2. összevont száma. 140. lap.
98.) Kruppa Imre, Debrei Imre és Géczi János mezőladányi lakosok közlése.
99.) Frisnyák Zsuzsa: Fejezetek az udvari és a kormányzati utazások történetéből. Bpest, 2000. Vasúthistória könyvek sorozat. 7. lap.
100.) A Mezőladányi Református Egyházközség presbitériumának 1950. április 16-i üléséről felvett jegyzőkönyv alapján Egyházközségi irattár, Mezőladány
101.) U.o.
102.) U. o. 1950. szeptember 19-i jegyzőkönyv. Egyházközségi irattár, Mezőladány.
103.) Presbiteri jegyzőkönyvek. Számozatlan oldal. Egyházközségi irattár, Mezőla- dány.
104.) U.o. 1957. január 7-i jegyzőkönyv. Egyházközségi irattár, Mezőladány.
105.) Debrei Imre, özv. Drótár Józsefné, id. Király István, Kruppa Imre, Géczi János és Uzonyi Lajos közlése 106.) Fényes Elek: id. mű. 6. lap
107.) A Mezőladányi Római Katolikus Egyházközség Histori domusa, s; oldal.
108.) U.o.
109.) U.o.
110.) Várady József: id. mű. 739. lap.
111.) U.o.
112.) A Mezőladányi Református Egyházközség pénztári kimutatása c. kéziratos füzet alapján. Egyházközségi irattár, Mezőladány.
113.) A Mezőladányi Református Egyházközség presbitériumának jegyzőkönyvei 1945-től. Számozatlan oldal. Egyházközségi irattár, Mezőladány.
114.) U.o. 1949. június 14-i jegyzőkönyv szerint
115.) U.o. 1950. április 16-i jegyzőkönyv szerint
116.) U.o. 1950. szeptember 9-i jegyzőkönyv szerint
117.) U.o. 1954. augusztus 15-i jegyzőkönyv szerint
118.) U.o. 1956. december 2-i jegyzőkönyv 1. pontja szerint
119.) U.o. 1958. augusztus 29-i jegyzőkönyv szerint
120.) Szent Biblia, Károli Gáspár fordítása, 1992. évi kiadás. Máté Evangéliuma 16. rész 26. verse.
121.) Csíkvári Antal: id. mű. 345. old.
122.) Fényes Elek: id. mű. 6. old.
123.) U.o. 303. oldal
124.) Csíkvári Antal: id. mű. 345. old.
125.) Meggyesi Istvánná, Fekete Józsefné, Uzonyi Gyula, Géczi János és Uzonyi Lajos közlése.
126.) Uzonyi Lajos közlése.
127.) Meggyesi Istvánné közlése.
128.) Te vagy a tanú! Ukrajnától Auschwitzig. Szerkesztette Pór Dezső és Zsadányi Oszkár. Kossuth Irodalmi Könyvkiadó Vállalat. Bpest, 1946. november. A 207. oldaltól.
129.) Nevek, II. kötet, Munkaszázadok veszteségei a Keleti magyar hadműveleti területeken. 1992. augusztus, Jeruzsálem, Yad Vashem, Szerkesztette: Dr. Gavri- el Bar Shaked, 10.193 és 15.230 sorszám alatti nek.
130.) Simon Ilona budapesti lakos közlése.
131.) Meggyesi Istvánné és Géczi János közlése
132.) Lovas Gyula: Magyar vasutak a II. világháború éveiben. Bp., 1996. 265. lap
133.) Pedagógiai Szemle. XL évfolyam, 1990. évi 10. Szám, 951. lap. Kováts Gyuláné: Kornis Gyula és az 1920-as évek iskolareformjai.